Posted on Comments

Ano ang tb sa buto

Ang tuberkulosissakit sa tuyoMTB, o TB o tuberculosis sa Ingles daglat para sa tubercle bacillus ay isang, at sa kadalasan ay nakamamatay, nakakahawang sakit.

Ang sakit na ito ay dulot ng mga sari-saring strain ng mycobacteriana karaniwan ay Mycobacterium na tuberkulosis. Ang tuberkulosis ay naikakalat sa pamamagitan ng hangin kapag ang mga taong may aktibong impeksiyon ng TB ay umuubo, bumabahin, o dinadala ang kanilang laway sa hangin.

Ngunit ang halos isa sa sampung hindi aktibong impeksiyon sa kalaunan ay magiging aktibong sakit. Ang mga karaniwang sintomas ng impeksiyon ng TB ay pangmatagalang pag-ubo na may bahid ng dugo na plemalagnatpagpapawis sa gabiat pangangayayat. Ang impeksiyon sa ibang mga organ ay nagdudulot ng maraming sari-saring sintomas. Ang Diyagnosis ng aktibong TB ay umaasa sa radiology na karaniwang kilala bilang mga chest X-ray pati na rin ang mikroskopikong pagsusuri at microbiological na pag-culture ng mga likido ng katawan.

Ang diyagnosis ng hindi aktibong TB ay umaasa sa tuberculin na pagsuri sa balat tuberculin skin test o TST at mga pagsusuri sa dugo. Ang Paggamot ay mahirap at nangangailangan ng maraming antibyotiko na ipapainom sa mahabang panahon. Ang mga nakikisalamuha sa ibang tao ay sinusuri at ginagamot rin kung kinakailangan. Ang paglaban sa antibyotiko ay patuloy na lumalaking problema sa tuberkulosis na hindi tinatablan ng maraming gamot multiple drug-resistant tuberculosis o MDR-TB na mga impeksiyon.

Ang mga eksperto ay naniniwalang ang isang ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay may mayroong M. Sa mga pambihirang kaso, maaaring masira ng impeksiyon ang arterya ng bagana nagdudulot ng matinding pagdurugo na tinatawag na Rasmussen's aneurysm. Ang tuberkulosis ay maaaring maging phindi gumagaling na sakit at maaaring magdulot ng matinding pagpeklat sa itaas na lobe sa mga baga. Ang bandang itaas ng baga ang mas madalas na naaapektuhan. Ang Extrapulmonary TB ay nangyayari din sa genitourinary system sa urogenital na tuberkulosis at sa mga buto at kasu-kasuan sa Pott's disease ng gulugodang ilan lang sa mga ibang lugar.

Kapag ito ay kumalat sa mga buto, ito rin ay kilala bilang "osseous tuberculosis", [13] na isang uri ng osteomyelitis o pamamaga ng utak ng buto na dulot ng impeksiyon.

Ang pangunahing sanhi ng TB ay Mycobacterium tuberculosisisang maliit, aerobic nabubuhay ng may oxygen hindi gumagalaw na bacillus. Ang bilis nito ay mabagal kumpara sa ibang bakteriya, na karaniwang naghahati ng mababa sa isang oras.

Sa sariling katangian, ang bacterium o mikrobiyo ay maaari lamang lumaki sa loob ng mga selyula ng isang host o nagbibigay sustansiya na organismo, ngunit maaaring paramihin ang M.

Scorpion liner for helmet exo 500 air kw standard accessori e

Sa paggamit ng mga histological na bahid na nasa mga idinurangsampol mula sa plemamatutukoy ng mga siyentipiko ang MTB sa ilalim ng regular light na miskroskopyo. Ang M.Although TB primarily affects the lungs, it can sometimes spread to other body areas, producing extrapulmonary TB.

Bone is the site of involvement in about 20 to 30 percent of people with extrapulmonary TB. Bone TB can produce pain, as well as other symptoms. Tuberculosis TB is caused by a bacterium called Mycobacteria tuberculosis 5.

Although TB primarily affects the lungs, it sometimes spreads to other body areas, producing extrapulmonary TB. Pain is the most common symptom of TB in bone. It is typically a constant, aching sensation, which can be mild, especially early on.

The pain is centered around the bone containing the infection. TB of the spine, for example, usually affects the vertebrae in the middle of the back, called the thoracic spine.

Therefore, spinal TB -- also known as Pott disease -- usually produces middle back pain. Stiffness may accompany the pain with spinal TB. As spinal TB worsens, it can spread from one vertebra to the next, weakening the bones and destroying the cushioning disc between them.

When severe, the vertebrae will collapse. This may pinch, or compress, nerves entering or exiting the spinal cord or even the spinal cord itself. Nerve compression typically produces pain, numbness, tingling or weakness. The location of these symptoms depends on which nerve is pinched.

Weakness or paralysis of both legs and loss of bowel or bladder control may occur if the spinal cord is compressed. Leg paralysis eventually occurs in up to 50 percent of people with untreated Pott disease, according to Medscape.

TB in bones outside the spine may also compress adjacent nerves. If TB involves the wrist bones, for example, it may compress the median nerve, producing symptoms of carpal tunnel syndrome.

Donwload fifa 2020 ps3 pro

If spinal TB destroys vertebrae and discs, the spine can lose its normal shape. When the thoracic spine is affected, the front part of the vertebrae is usually more severely destroyed than the back part. This tends to produce an outward pointing bump in the spine. This bump, called a gibbus, may not be obvious by simply looking at the back, but it will be clearly visible on an x-ray.

When TB in bone is left untreated, the infection can travel into the surrounding tissues.

ano ang tb sa buto

This can produce an abscess in the area, characterized by swelling and more severe pain 1 2 3. With spinal TB, abscesses may develop in the epidural space surrounding the spinal cord. They are another cause of nerve or spinal cord compression in Pott disease. When TB affects bones near joints, the infection may travel into the joint, producing TB arthritis 5. The hips and knees are the most commonly involved joints. Arthritis due to TB produces joint pain, stiffness and swelling.

Patients with bone TB may or may not have generalized symptoms of TB, such as fever, fatigue, night sweats or unexplained weight loss. Approximately one-third of people with spinal TB have generalized symptoms, according to a June article published in " European Spine Journal.

Although people with bone TB may have evidence of lung TB on chest x-ray, the infection is usually not active there. This means that most people with bone TB have no lung symptoms and are not contagious.

See your doctor if you have persistent or worsening pain in your back or other bones. Obtaining a biopsy sample of the bone lesion or surrounding area of infection may also be necessary. If you have bone TB, you will usually require multiple antibiotics for months.Ang tuberkulosis, MTB, o TB o tuberculosis sa Ingles dulot ng tubercle bacillus ay impeksyon sa baga at isang nakakahawang sakit na kadalasan ay nakamamatay.

Ang sakit na ito ay dulot ng isang bacteria, ang Mycobacterium tuberculosis, kung saan unti-unti nitong sinisira ang laman ng ating baga, ngunit maaari ring makaapekto sa ibang mga bahagi ng katawan. Ang sakit na TB ay may dalawang klase.

Tuberkulosis

Ang latent at active. Ang latent, ay naimpeksyonan na ang tao ng TB ngunit hindi ito nakakahawa at hindi nakakaranas ng mga sintomas na tulad sa taong aktibo ang TB. Ang active, ang baga ng tao ay apekto at nakararanas ng mga sintomas ng may TB tulad ng paguubo na may kasama ng dugo. Ang mga taong mahina ang immune system ay mabilis mahawaan ng TB. Nakakahawa ang sakit na ito lalo pa kung pumasok sa baga ng isang taong walang sakit ang hanging nagmula sa katawan ng may TB.

Ang sakit na ito ay karaniwang nagsisimula sa ubo ngunit kapag ito ay di gumagaling at lampas mahigit dalawang linggo na, may kasabay na pagsuka ng dugo na kasama sa plema, may kasamang pangangayayat at walang ganang kumain, nilalalagnat lalo na sa bandang hapon o gabi, hirap sa paghinga, sumasakit ang dibdib at madaling mapagod ay kailangang komunsulta agad sa doktor.

Kung sakaling ito ay TB nga, mangangailangan ito ng anim na buwang gamutan upang tuluyang magamot ang sakit. Ang sakit na ito ay maaaring malipat sa iba sa pamamagitan ng tumalsik na laway dahil sa pag-ubo o sa pagbahing ng taong may sakit na TB, o kahit sa simpleng pakikipag-usap lang.

Kaya makakabuti na sa tuwing uubo o babahing, kailangang takpan ang bibig o magsuot ng mask para di makahawa. Nirerekomenda rin na patingnan ang mga kamag-anak ng taong may TB para makasigurong hindi sila nahawaan ng sakit. Ang sakit na TB ay pwedeng malunasan at mapagaling kung ito ay naagapan at kung ang pasyente ay sumunod sa tinakdang gamutan ng doktor. Kung hindi, ang TB ay maaaring kumalat hindi lamang sa baga pati na rin sa ibang parte ng katawan tulad ng mga buto, bituka, at iba pa.

Ito ay maaaring mauwi sa komplikasyon. Karamihan sa mga impeksiyon ay asymptomatic o walang sintomas at hindi aktibo.

Ano ang gamot sa TB o tuberculosis?

Ngunit ang halos isa sa sampung hindi aktibong impeksiyon sa kalaunan ay nagiging aktibong sakit. Isa sa mga paraan para maiwasan ang tuberculosis ay ang pagpapabakuna ng mga sanggol at naaangkop na paggamot ng mga aktibong kaso. Ang BCG ay mabisa laban sa pagkahawa ng sakit sa bata, ngunit ito ay nagbibigay ng pabagu-bagong proteksiyon laban sa pagkakahawa ng TB sa baga.

Ang resistensiya ay humihina pagkalipas ng mga sampung taon. Sa diyagnosis ng aktibong TB ay ginagamit ang radiology na karaniwang kilala bilang mga chest X-ray pati na rin ang mikroskopikong pagsusuri at microbiological ng mga likido ng katawan. Ang diyagnosis ng hindi aktibong TB ay umaasa sa tuberculin na pagsuri sa balat tuberculin skin test o TST at mga pagsusuri sa dugo.

Medicine to get pregnant

Ang mga nakakasalamuha ng maysakit ay sinusuri at ginagamot rin kung kinakailangan. Ang paglaban sa antibyotiko ay patuloy na lumalaking problema sa tuberkulosis na hindi tinatablan ng maraming gamot multiple drug-resistant tuberculosis o MDR-TB na mga impeksiyon. Batas Migrasyon sa Italya Pilipino sa italya. Latest Popular Hot Trend.

Follow us Facebook. Search Search for: Search. You are here: Home Gabay Mga Dapat malaman tungkol sa sakit na Tuberculosis Ano ang Tuberculosis, ang sanhi nito at paano ito maiiwasan?Philippine Standard Time Friday, April 17, pm. Maaari ring maapektuhan ang ibang bahagi ng katawan gaya ng buto, utak, bato, at atay.

Alamin ang tamang impormasyon para sa iyong matagumpay na paggaling. Paano nakakahawa ang TB? Ang TB ay naipapasa kung ang isang tao ay makalanghap ng mikrobyo ng TB na nasa hangin galing sa ubo o bahing ng taong may TB. HINDI nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat, o pagkatuyo ng pawis sa likod.

HINDI nakukuha sa kagat ng lamok. Paano ginagamot ang TB? Iinumin ang mga gamot para sa TB araw-araw sa gabay ng health service provider. Importanteng hindi mahinto ang gamutan upang hindi umabot sa pagiging drug resistant ang TB DR-TBdahil magiging mas matagal ang gamutan hanggang 24 na buwan o maging dahilan ng iyong pagkamatay. Ano ang mga side effects ng gamutan? Posible na ika'y makaranas ng mga side effects gaya ng pangangati ng balat, kawalan ng gana kumain, pamamanhid ng paa, at iba pa.

Ito ay panandalian lamang at di kailangan ikabahala. Importanteng ipaalam sa iyong health service provider ang iyong mga nararamdaman upang malunasan ito kaagad. Ano ang mangyayari 'pag hindi mo tinapos ang gamutan? Ang MDR ay isang malalang uri ng TB dahil: mas mahirap gamutin mas mahal at mas marami ang kailangang gamot mas matagal ang gamutan, umaabot ng na buwan.

Buto (anatomiya)

Mas madalas na mararanasan ang mga side effects ng mga gamot para sa MDR-TB gaya ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, lagnat, kawalan ng gana, at iba pa. Kaya importante na makumpleto mo nang tama ang iyong kasalukuyang gamutan. Matutulungan kayo ng inyong health service provider na tugunan ang posibleng mga hadlang sa iyong gamutan. Mga Responsibilidad mo Bilang Pasyente Ipaalam ang mga nauukol na impormasyon sa iyong health service provider, gaya ng mga nakaraang at kasalukuyang karamdaman.Tag-ulan na naman!

Handa ka na ba sa panahong ito? Sa tuwing dumarating ang buwan ng Hunyo hanggang Agosto at Setyembre, sunod-sunod ang bagyo. Dahil dito, napakarami nating paghananda at pag-iingat na ginagawa. Kabilang na riyan ang pagkukumpuni ng mga bubong na tumutulo, pagsa-sandbag at paglilinis ng mga kanal o drainage para makaiwas sa baha, at pagbili at pag-inom ng mga bitaminang pangontra sa sakit na sanhi ng pagkbasa sa ulan.

Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang paghahanda sa sakit na dengue. Importanteng malaman mo kung ano-ano nga ba ang mga mabisa at ligtas na gamot sa dengue.

ano ang tb sa buto

Eh, ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang uri ng karamdamang dala ng lamok. Pangkaraniwan na ito sa mga tinatawag na trokal, maging ng sub-trokal na parte ng mundo na may klimang mainit.

Biomeridian machine for sale

Hindi masyadong malubhang kundisyon ng dengue na nagdudulot ng mga pantal, mataas na lagnat, at pananakit ng mga kasusasuan at kalamnan. Ang malubhang kaso ng dengue an nagdudulot ng paghina ng blood pressure, pagdurugo, at maaari ring pagkamatay. Ayon sa mga pag-aaral, milyon-milyon na ang kasong naitatala worldwide kada taon. Sa Southeast Asia, kasama na ang ating bansa, itinuring nang pangkaraniwang sakit ang dengue.

Kung ikaw ay nahawaan ng sakit na dengue sa pamamagitan ng kagat ng lamok, may mga makikita o mararamdaman kang sintomas ng sakit makalipas ang anim na araw. Sa iba, inaabot pa ng 10 araw bago pa man kakitaan ng mga sintomas. Narito ang ilan sa mga indikasyong makikita at mararamdaman:. May mga panahong ang mga nabanggit na sintomas ay hindi pa ganoong kalala kaya naman inaakala na ito ay trangkaso lamang.

Kadalasan, ang mga bata ay nagkakaroon ng hindi kalalaang sintomas kung ikukumpara sa mga matatanda. Ngunit kung pababayaan, puwede itong maging sanhi ng mas malalang problema. Maaari itong magresulta sa tinatawag na dengue hemorrhagic fever. Ito ay di-pangkaraniwan ngunit malalang kundisyon ng mataas na mataas na lagnat at nagdudulot ng damage sa ugat na dinadaluyan ng dugo, patuloy na pagdurugo ng gilagid at ilong, at biglang pamamaga ng atay.

Puwede rin itong maging dahilan ng paghinto ng blood circulation sa katawan na puwedeng ikamatay ng isang tao. Kung ang iyong immune system ay mahina at ikaw ay dati nang nagka-degnue, mas may tsansang dapuan ka ng hemorrhagic fever.

Kaya naman, dapat malaman mo kung anong nararapat na gamot sa dengue ang dapat mong inumin. May mga chemically formulated medicines na malakas at mabilis makapagpagaling ng sakit na ito. Ngunit, may mga natural remedy rin naman para mas makatipid, ngunit sadyang epektibo pa rin.

Marami ang nababahala sa sakit na dengue. Makatutulong ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Bago uminom, maglagay ng rocksalt or seasalt sa ilalimg ng dila.Nakakalungkot man para sa mga pasyente, mahaba ang gamutan sa TB: pinakamababa ang anim na buwan. Ibig-sabihin nito ay dapat may nakaka-obserba sa isang pasyenteng umiinom ng kanyang gamot, upang matiyak na talagang iniinom nya ang gamot.

Sa regular na gamutan para sa mga pangkaraniwang kasoapat na klaseng ng gamot ang iinom sa loob ng dalawang buwan: Isoniazid, Rifampicin, PyrazinamideEthambutol. Makatapos ang dalawang buwan, may dalawang gamot, Isoniazid at Rifampicin, na itutuloy sa loob ng apat na buwan hanggang makabuo ng anim na buwan na gamutan. May mga gamot na pinagsasama na ang lahat ng gamot na ito sa iisang tableta para hindi mahirap inumin. Ang iba naman ay nasa blister pack at magkakahanay ang apat na gamot na kailangan mong inumin, at may numero ang mga araw parang pills ng babae.

Libre ang mga gamot na ito sa mga DOTS center kaya magandang magpasuri sa mga center na ito. Bawat bayan ay may mga DOTS center; ipagtanong sa pinakamalapit na health center kung nasaan ang mga ito.

ano ang tb sa buto

Mag-iiba ang gamutan kung ikaw ay dati nang may TB at muli kang nagkaron ng mga sintomas nito. Mag-iiba rin ang gamutan kung hindi mo nakumpleto ang pag-inom ng gamot tapos bumalik muli ang mga sintomas. Anuman ang iyong klasipikasyon, hayaang ang doktor o ang mga tao sa health center ang magreseta ng dapat mong inumin. Dahil sa pag-inom ng gamot na Rifampicin, maaaring maging kulay pula o orange ang ihi ng pasyente.

Ito ay normal at hindi dapat ikabahala.Ang siko ay madalas na hindi masyadong napapansin dahil ito ay simpleng kasu-kasuan lamang, Ngunit may mga tao na nakakaranas ng masakit na siko na posibleng magdulot ng kahirapan sa pagtatrabaho at paggalaw. Kung ikaw ay may pananakit sa bahaging ito, dapat mong alamin ang dahilan.

ano ang tb sa buto

May mga taong nagkakaroon ng pananakit sa siko. Ito ay nararamdaman base sa kanilang galaw. Halimbawa ng mga karaniwang sintomas ay:. Ang pagkakaroon na kasu-kasuan sa anumang bahagi ng katawan ay posibleng magpahirap sa iyong araw.

Ilan sa mga dahilan ay ang sumusunod:. Arthritis — ito ay sakit sa mga joints dahil sa sobrang dami ng uric acid sa dugo. May mga crystals ng uric acid ang pwedeng mapondo sa iyong siko kaya ito sumasakit.

Injury o pilay — kapag ang siko ay tumaa sa isang matigas na bagay, pwede itong mgaing sanhi ng pagsakit. Ang simpleng pag-inom ng pain reliever ya makakatulong upang mabawasan ang sakit sa siko. Ngunit dapat mong ingatan ang pag-inom dahil may mga taong allergic sa nilalaman ng ilang pain reliever.

Kapag ikaw ay nag-ehersisyo at stretching, maaaring makatulong ito upang manumbalik ang tamang posisyon ng siko. Importante ang stretching o pag-uunat dahil ito ay nakakatulong para maging maayos ang daloy ng dugo sa mga kasu-kasuan.

Kung ikaw ay magpapakonsulta sa isang doktor, maaari siyang magbigay ng instruction kung anong physical therpay program ang bagay sa iyong kalagayan. Ang mga may kinalaman sa buto, litid at kalamnan ay pwedeng ikonsulta sa isang orthopedic surgeon. Maaari siyang magrekomenda ng mga dapat gawin na therapy upang mawala ang sakit sa iyong siko. Skip to content Ang siko ay madalas na hindi masyadong napapansin dahil ito ay simpleng kasu-kasuan lamang, Ngunit may mga tao na nakakaranas ng masakit na siko na posibleng magdulot ng kahirapan sa pagtatrabaho at paggalaw.

Ano Ba Ang Sintomas? Halimbawa ng mga karaniwang sintomas ay: Covid 19 Impormasyon Masakit kapag binabaluktot ang siko May parang bukol sa loob Tumutunog at masakit Matigas ang siko Parang may tumutusok tusok Hindi maitupi ang siko Bakit Ito Nangyayari?

Rubber delivery hose in bahrain

Ilan sa mga dahilan ay ang sumusunod: Arthritis — ito ay sakit sa mga joints dahil sa sobrang dami ng uric acid sa dugo. Paano Ito Gagamutin? Pain Reliever Ang simpleng pag-inom ng pain reliever ya makakatulong upang mabawasan ang sakit sa siko.

Exercise Kapag ikaw ay nag-ehersisyo at stretching, maaaring makatulong ito upang manumbalik ang tamang posisyon ng siko. Therapy Kung ikaw ay magpapakonsulta sa isang doktor, maaari siyang magbigay ng instruction kung anong physical therpay program ang bagay sa iyong kalagayan.

Anong Klase ng Doktor Ang Dapat Tanungin Ang mga may kinalaman sa buto, litid at kalamnan ay pwedeng ikonsulta sa isang orthopedic surgeon.


thoughts on “Ano ang tb sa buto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *